đưa widget vào trong bài viết xenforo

  1. admin

    Thủ Thuật cách đưa sidebar và các widget bên ngoài trang chính vào trong bài viết trong xenforo

    để đưa các widget sidebar trang chính vào trong bài viết trong xenforo2 bạn vào ACP - hình thức - Widgets sau khi vào sẽ hiện ra tất cả các Widgets mà bạn đã cài đặt chọn widget bạn muốn hiện trong bài viết tích vào Thread view: Sidebar
Top