thêm analytics google vào website

  1. admin

    cách thêm analytics google vào xenforo

    để thêm analytics google vào xenforo các bạn vào theo đường dẫn https://tên miền của bạn/admin.php? options/groups/stats/ chọn tab thống kê và chỉ số Google Analytics Web Property ID là mã MÃ ĐO LƯỜNG các bạn vào https://analytics.google.com để lấy mã G-44T4Xx..xx sau khi thêm mã quá trình...
Top