fix you must enable the intl

  1. admin

    Thủ Thuật sửa lỗi You must enable the intl extension to use the script. trên host + trong xampp

    để sửa lỗi You must enable the intl extension to use the script. Please ask your hosting company to enable it. nếu ở trên host bạn vào PHP Selector tích vào intl cách sửa trên xampp chọn Config - Php ( Php.ini ) hiện ra file tìm intl xóa bỏ ; dòng ;extension=intl sau khi bỏ ...
Top